Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, δηλώνει ότι:

  1. πληροί τις προϋποθέσεις προσχώρησης του στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, (ήτοι συμμετοχή του αιτητή τουλάχιστον σε 2 σειρές / ταινίες, σε πρωταγωνιστικό ή και δεύτερο ρόλο και όχι σε απλή συμμετοχή) και

  2.  έλαβε ενημέρωση από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ αναφορικά με τα δικαιώματα του, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15(α)-(στ) του Νόμου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων Ν.65(I)/2017

  3. έχει γνώση του καταστατικού του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και του κανονισμού διανομής, όπως ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης, και

  4. αναθέτει στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών του δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από αυτά και όπως πιο κάτω περιγράφονται, για όλες τις ερμηνείες ή εκτελέσεις του που έχει πραγματοποιήσει ή θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης και κάθε καλλιτεχνική εισφορά του (εκτέλεση) σε οπτικοακουστικά έργα που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης