ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  1. Το ΔΣ του Οργανισμού, θα εξετάζει κατά τη διάρκεια της συνήθους συνεδρίασής του, οποιοδήποτε γραπτό παράπονο ή καταγγελία έχει σταλεί στον Οργανισμό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.

  2. Ο Οργανισμός θα ενημερώνει εγγράφως τον υποβάλλοντα για τον χρόνο στον οποίο θα εξεταστεί το αίτημα / παράπονο / καταγγελία του.

  3. Εάν το ΔΣ κρίνει ότι χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες και/ή διευκρινίσεις και/ή την αυτοπρόσωπη παρουσία του παραπονούμενου για την πληρέστερη εξέταση του παραπόνου κλπ, τον καλεί αναλόγως είτε να το εφοδιάσει με τις ανάλογες πληροφορίες, είτε να παρευρεθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

  4. Εάν παρά την κλήση του ΔΣ, ο παραπονούμενος δεν ανταποκριθεί, το ΔΣ προχωρά στην εξέταση με τα ενώπιον του στοιχεία και απαντά εγγράφως στον παραπονούμενο.

  5. Σε περίπτωση αιτήματος που απορρίπτεται από το ΔΣ, το τελευταίο έχει υποχρέωση να αιτιολογεί την απόφαση του.