ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Ο Διόνυσος Ζαγρέας, συστάθηκε στις 25/08/2006 ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών και άλλων δικαιωμάτων (ΟΣΔ). Δεν διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική ένωση, με αιρετά και άμισθα μέλη στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Ανήκει σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του και η εποπτεία του ασκείται από αυτά. Ως μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ηθοποιός έχει συγγενικό δικαίωμα, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος εγγραφής και υποβάλλοντας ετησίως στον Οργανισμό το αναθεωρημένο ρεπερτόριο του. Ο Οργανισμός, εξασφαλίζει τη λειτουργία του, με την εγγύηση των μελών του, η οποία όμως περιορίζεται και εξαντλείται σε περίπτωση διάλυσης του, στο ύψος του τέλους εγγραφής τους.

Σκοπός του είναι κυρίαρχα η διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων των Ελλήνων και Κύπριων ηθοποιών. Η διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων, προϋποθέτει την είσπραξη τους και η είσπραξη δημιουργεί την υποχρέωση απόδοσης τους στους δικαιούχους. Για τη διαχείριση που ο Οργανισμός διενεργεί εκ μέρους των μελών του, κατακρατεί από τα εισπραχθέντα δικαιώματα, ποσοστό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. ως διαχειριστικό τέλος, απαραίτητο για την συντήρηση και την συνέχιση της λειτουργίας του.

Οι ηθοποιοί – δικαιούχοι συγγενικού δικαιώματος, που έχουν εγγραφεί ως μέλη του Διόνυσου Ζαγρέα, τον έχουν εξουσιοδοτήσει δυνάμει συμβάσεων διαχείρισης των δικαιωμάτων τους, να ενεργεί εξωδίκως και δικαστικώς εκ μέρους τους, εκπροσωπώντας τους όπως, όπου και όταν προκύπτει προσβολή των συγγενικών τους δικαιωμάτων.

Την ίδια εξουσιοδότηση ο Διόνυσος Ζαγρέας έλαβε δυνάμει σύμβασης αμοιβαίας εκπροσώπησης με τον αντίστοιχο ελληνικό οργανισμό «Διόνυσο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Ηθοποιών Συν. Πε.». Στη βάση αυτής, οι δύο οργανισμοί, ανέλαβαν την υποχρέωση όπως ενεργούν ο ένας προς όφελος των μελών του άλλου, με σκοπό την είσπραξη και την απόδοση των συγγενικών δικαιωμάτων, που προκύπτουν στο έδαφος που ο κάθε ένας δραστηριοποιείται.

Ο ηθοποιός – ερμηνευτής/καλλιτέχνης, βρίσκεται διαχρονικά σε δύσκολη διαπραγματευτική θέση για τις περιουσιακές αξιώσεις δικαιωμάτων, όπως αυτό της αμοιβής για την αναπαραγωγή της ερμηνείας του και της διάθεσης της στο κοινό, εντός του παραδοσιακού ή και του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος, εφόσον τo συγγενικό δικαίωμα συχνά ανταλλάσσεται με το δικαίωμα εργασίας, ενώ μια ανυποχώρητη στάση του ερμηνευτή σε μη εκχώρηση των μελλοντικών συγγενικών του δικαιωμάτων, ενέχει πολλές φορές τον κίνδυνο να τον θέσει εκτός εργασίας. Οι συμβάσεις εργασίας απαιτείται συχνά, να υπογράφονται κάτω από ένα ανυποχώρητο καθεστώς, μεταβίβασης ή εκχώρησης των περιουσιακών δικαιωμάτων των ηθοποιών, με όρους καταχρηστικούς, που πλήττουν τα συγγενικά δικαιώματα και καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση των χρηστών. 

Με την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, εξασφαλίζονται οι εύλογες αμοιβές των ερμηνευτών, στη βάση συλλογικών συμβάσεων με τους χρήστες, αναλόγως της φύσης και της έκτασης της χρήσης που διενεργείται.

Ο Διόνυσος Ζαγρέας, με ενεργή συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια, στην εξέλιξη και διαμόρφωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού πλαισίου της συλλογικής διαχείρισης, αλλά και της προσπάθειας του για ενημέρωση και εκσυγχρονισμό της νοοτροπίας των χρηστών στον τόπο μας, έχει απώτερο στόχο, την επιδίωξη της παραγωγής νέου πολιτιστικού έργου αντί της επανάληψης του υφιστάμενου. Τη συνεχή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους ηθοποιούς, ερμηνευτές /καλλιτέχνες, αντί της επαναληπτικής χρήσης ερμηνείας τους, που εν πολλοίς τους καθηλώνει σε ανεργία.

Με βάση τα πιο πάνω, ο Διόνυσος Ζαγρέας θα συνεχίσει να επιδιώκει προς όφελος των μελών του, την εξασφάλιση και απόδοση της εύλογης αμοιβής, για κάθε μορφή αναπαραγωγής και δημόσιας εκτέλεσης, της ερμηνείας τους.

Πολύμνια Λευτέρη
Δικηγόρος Οργανισμού
Λευκωσία, Φεβρουάριος 2021

Πηγή Φωτογραφιών: Αρχείο ΡΙΚ